PZ

Štatistika

Bannery

Image Hosted by ImageShack.us
Forumswww.maaan.infoTOPlist

Technik PO

Technik PO vypracuváva a vedie dokumentáciu o ochrane

pred požiarmi

Požiarny štatút

Požiarny poriadok pracoviska                           

Požiarne poplachové smernice

Požiarny evakuačný plán

Požiarna kniha

Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru

Zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Doklady o kontrole požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov

Údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi

Dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi

Dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok

Dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky

Ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis

 

Preventivár požiarnej ochrany obce

organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci,

školenie kontrolných skupín obce,

vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce,

vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci

 
All right reserved/Všetke práva vyhradené vyrobil ZapíK. Stránka je prispôsobená na rozlíšenie 1280x1024